Bestil afhentning af varer til slibning
Venligst oplys afhentningsadresse og kontaktoplysninger

Varer ex. moms
Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Vejledende salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved køb på junget.dk

Nedenstående betingelser gælder for alle online-ordrer og leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

1. TILBUD
1.1 Alle tilbud er fritblivende og afgives med forbehold for mellemsalg,
medmindre andet udtrykkeligt er anført.

2. PRISER
2.1 Såfremt materialet er omfattet af en af sælger benyttet
prisliste, sker prisberegningen på basis af den liste, der er
gældende på leveringsdagen.
2.2 Skriftlige tilbud pr. brev, fax eller e-mail afgives med forbehold
for mellemsalg. Såfremt der ikke er angivet særlig acceptfrist,
bortfalder tilbuddet, hvis accept ikke er sælger i hænde senest
ugedagen efter tilbudsdatoen.
2.3 Mundtligt, herunder telefonisk, opgivne priser er at betragte
som fritblivende tilbud.
2.4 Alle priser er eksklusiv merværdiafgift.
2.5 Alle priser i webshoppen er oplyst i danske kroner ex. moms 

3. INDBYTNINGSPRIS
3.1 Er der i tilbud, ordrebekræftelse eller købsaftale forudsat, at
sælger skal tage materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor
indtil det ibyttetagne overgives til sælger. Alle indbytningspriser
er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne:
- overgives til sælger i samme stand som den, hvori det
er besigtiget af sælger, bortset fra almindeligt slid ved
normalt brug indtil afleveringen sker, og
- er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen
til sælger.
Hvis værdien af det ibyttetagne på grund af forhold, som køber
bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris,
reguleres dif ferenc en over den ko nt ante del af købe -
summen.

4. LEVERINGSFORHOLD (FORCE MAJEURE)
4.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt
de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt
byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed,
som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig mobilisering
eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder,
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner
af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af
leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de
i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder
som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres
indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved
indgåelsen af aftalen.
4.2 Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen
ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 4.1, ufortøvet,
skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og
ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække
de omkostninger, sælgeren pådrage sig for at sikre og beskytte
materiellet.
4.3 Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser,
kan enhver af parterne hæve aftalen ved
skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens
opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed,
som nævnt i punkt 4.1.
 

5. LEVERINGSTID
5.1 Parterne kan aftale, at levering skal ske på en bestemt dato
eller bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning,
at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens
udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til sælgers kendskab.
5.2 Vedrørende varen, som ikke er på sælgers lager, har sælger
pligt til ufortøvet at underrette køber herom, og om hvornår
leveringen forventes at kunne ske.
5.3 Hvis sælger ikke leverer inden for leveringstiden, er køber
berettiget til ved meddelelse til sælger at kræve levering og
fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og derved angive,
at køber agter at hæve aftalen, såfremt leveringen ikke sker
inden for denne frist. Såfremt leveringen ikke er sket inden
for den således fastsatte frist, er køber berettiget til ved
skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen.
5.4 Såfremt køber ikke hæver aftalen, har han ikke ret til nogen
godtgørelse i anledning af forsinkelse fra sælgers side.
5.5. For varekøb foretaget online er leveringstiden som udgangspunkt 7-14 dage med mindre en anden leveringstid er oplyst på ordrebekræftelsen.


6. EMBALLAGE
6.1 Emballering sker så forsvarligt, som det efter sælgers bedste
skøn er praktisk muligt, og sker for købers regning, såfremt
emballeringen ikke er inkluderet i prisen. Godtgørelse af
returneret emballage sker kun efter forudgående skriftlig
aftale.


7. FORSENDELSE
7.1 Eventuel forsendelse sker kun i henhold til købers instruktion
og for dennes regning og risiko. Når køber ikke har foreskrevet
en bestemt forsendelsesmåde, vælges denne efter sælgers
bedste skøn.
7.2 Ved varekøb i Jungets webshop koster det kr. 80,- i fragt. Til leverancer uden for Danmark anvendes særlige fragtpriser. Vi opfordrer dig til at kontakte vores kundeservice for yderligere information.


8. PROSPEKTER OG TEGNINGER
8.1 Prospekter og tegninger samt tekniske data er uforbindende
i deres detaljer, og der tages forbehold for konstruktionsændringer.


9. VÆGTANGIVELSE
9.1 Vægtangivelser kan betragtes som tilnærmelsesvise og
orienterede af hensyn til beregning af omkostninger og
fundamentering.


10. EJENDOMSFORBEHOLD OG TILBAGETAGELSESRET
10.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til salgsgenstanden,
indtil hele købesummen inkl. moms er betalt. Såfremt det er
aftalt, at købesummen, eller en del af denne, skal betales
mere end 3 måneder efter slagsgenstandens levering, skal
sælgers ejendomsforbehold og tilbagetagelsesret samt de i
Kredit aftalelovens § 9 nævnte oplysninger præciseres i
købsaf talen, som skal underskrives af køber senest ved
slagsgenstandens overgivelse, og kopi af aftalen skal samtidig
overgives til køber.

11. BETALING
11.1 Betalingsfristen løber fra leveringstidspunktet. I de tilfælde,
hvor en leverance ifølge aftale skal ledsages af certifikat(er),
løber betalingsfristen for den del af leverancen, der er omfattet
af certifikat(er), fra det tidspunkt, hvor såvel materialer som
certifikat(er) er leveret.
11.2 Ved overskridelse af betalingsfrister er køber pligtig til at
svare morarente af det for faldne beløb i henhold til aftale
eller sædvane.
11.3 Sælger kan forlange, at køber betaler kontant eller stiller
tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.
11.4 Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet
er omtvistet.
11.5 Manglende overholdelse af betalingsvilkår anses som væsentlig
misligholdelse og berettiger sælger til at standse yderligere
leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber,
for faldent som ufor faldent, indbetalt straks og skadesløst.
11.6 Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde
betaling for præsterede leverancer.
11.7 Vedr. kortbetaling i forbindelse med køb af værktøj bliver beløbet trukket, når varen er afsendt.

 

12. REKLAMATION
12.1 Reklamation skal ske skriftligt og skal være sælger i hænde
senest 6 arbejdsdage efter, at leveringen har fundet sted.
For mangler og fejl, som ikke kan opdages ved omhyggelig
undersøgelse af det solgte, skal reklamation ske senest 6
arbejdsdage efter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed
kunne være opdaget. Reklamation skal under alle
omstændigheder være sket inden udløbet af den nedenfor
anførte frist. Reklamationsfristen gælder for alle slags mangler
og fejl og er ubetinget, idet sælger fraskriver sig ethver t
ansvar for mangler og fejl, hvorom der måtte blive reklameret
efter fristens udløb, samt i de tilfælde hvor de nedenfor under
afhjælpning af mangler anførte betingelser er opfyldt.

13. AFHJÆLPNING AF MANGLER
13.1 Sælger er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes
fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage
reparation eller udskiftning af materialet i overensstemmelse
med punkterne 13.2 – 13.15 nedenfor.
13.2 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden
et år fra den dag, materialet er leveret. Anvendes materialet
mere intensivt, end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved
aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.
13.3 For de dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 13.1,
påtager sælgeren sig de samme forpligtelser, som gælder
for det oprindelige materiale i et tidsrum af et år. For materiellets
øvrige dele forlænges den i punkt 13.2 nævnte periode
kun med det tidsrum, materiellet ikke har kunnet anvendes
som følge af de i punkt 13.1 nævnte mangler.
13.4 Køberen skal give skrif tlig meddelelse om en mangel til
sælgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist
sig, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter, at det i punkt
13.1 nævnte frist er udløbet, jf. punkterne 13.3 og 13.14.
Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes
manglen ytrer sig. Såfremt der er grund til at tro, at manglen
kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives
straks. Såfremt køberen ikke skriftligt underretter sælgeren
om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette
punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning
af manglen.
13.5 Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i
henhold til punkt 13.4 skal sælgeren afhjælpe manglen uden
ugrundet ophold. Sælgeren skal selv bære omkostningerne
herved i henhold til bestemmelserne i punkterne 13.1 – 13.13.
Reparationen foretages hos køberen, medmindre sælger
finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller
eventuelt materiellet returneres, således at sælgeren kan
foretage reparation eller udskiftning hos sig selv.
Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab,
er sælgeren forpligtet til at foretage sådan demontering og
montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er
sælgerens forpligtelse vedrørende den mangelfulde del
opfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet
del til køberen.
13.6 Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt
i punkt 13.4, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen
mangel, som sælgeren bærer ansvar et for, har sælgeren ret
til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen
har påført ham
13.7 Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb
i andet end materiellet, påhviler arbejdet og omkostninger
herved køberen.
13.8 Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning
skal ske for sælgerens regning og risiko. Køberen
skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde.
13.9 Køberen skal bære de meromkostninger, som sælgeren
påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at materiellet
befinder sig på et andet sted, end det i aftalen angivne bestemmellses sted eller hvis et sådant ikke er angivet - leveringsstedet.
13.10 Mangelfulde dele, som udskif tes i henhold til punkt 13.1,
stilles til sælgerens disposition og bliver hans ejendom.
13.11 Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser
i henhold til punkt 13.1, kan køberen skif tligt give
sælgeren en sidste frist for opfyldelsen. Er forpligtelserne
ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen
efter eget valg:
a) lade uføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få
fremstillet nye dele for sælgerens regning og risiko forudsat,
at han gør dette påfornuftig og rimelig måde, eller,
b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte
købesum.
Såfremt manglen er væsentlig, kan køberen i stedet hæve aftalen
ved skriftlig meddelelse til sælgeren. Køberen har også ret
til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som
nævnt under a) fortsat er væsentlig. Køberen kan ved ophævelse
kræve erstatning for sit tab, dog højst 15% af den
aftaltekøbesum.
13.12 Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale,
som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner,
der er foreskrevet eller specificeret af denne.
13.13 Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under
de i aftalen forudsatte arbejds-forhold og under korrekt anvendelse
af materiellet.
Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået
efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter
for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse,
urigtig montering foretaget af køberen, ændringer
foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer,
som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter
ansvar ikke normal slidtage og forringelser.
13.14 Uanset bestemmelserne i punkterne 13.1-13.13 gælder
sælgerens mangelansvar ikke for nogen del af materiellet ud
over 1 år fra den i punkt 13.2 nævnte periodes begyndelse.
13.15 Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over det i
punkterne 13.1-13.14 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab,
manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste
og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning
i sælgerens ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig
skyldig i grov uagtsomhed.

14. BRUGTE VÆRKTØJER OG MASKINER
14.1 Brugte værktøjer og maskiner sælges som beset af køber
uden ansvar for sælger af nogen art, bortset fra svig og
vanhjemmel.

15. PRODUKTANSVAR
15.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler
i dansk ret.
15.2 Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste
eller andet indirekte tab.

16. UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER
16.1 Ovennævnte salgs-, leverings-og reklamationsbestemmelser
finder ikke anvendelse i det omfang, de er, eller måtte blive,
i strid med ufravigelige lovregler eller retspraksis. I så fald
bevarer samtlige øvrige bestemmelser deres gyldighed mellem
parterne.

17. RETURNERING OG REFUNDERING AF VARER
Viser det sig, at dit køb er et fejlkøb eller lever varen ikke op til dine forventninger, så skal du kontakte Junget for nærmere aftale, inden varerne returneres. Ingen varer refunderes uden en forudgående aftale. Fragtomkostninger ved returnering af varer er for egen regning. 

18. JURIDISK NAVN OG ADRESSE 
Junget A/S, Sigma 3 Søften, 8382 Hinnerup - CVR 36947578

Kontakt Junget
Det kræver både visioner og erfaring at skabe kundetilpassede maskin-, værktøjs- og slibeløsninger til industrien, men hos Junget har vi begge dele. Ring til Junget på +45 89365500. - Sammen finder vi en løsning.
Find en medarbejder for direkte kontakt
Martin Andersen
Martin Andersen
Salgschef - Ekstern salg +45 89 36 55 63 man@junget.dk
Mads A. Mønsted
Mads A. Mønsted
Afdelingschef - Intern salg +45 89 36 55 07 mam@junget.dk
Jesper Andersen
Jesper Andersen
Key Account - Tooling +45 89 36 55 18 jea@junget.dk
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Key Account - Tooling +45 40 19 33 99 pkr@junget.dk
Ulrich Spliid
Ulrich Spliid
Key Account - Tooling +45 20 20 61 53 uls@junget.dk
Jan Thomassen
Jan Thomassen
Værktøjs- og slibekonsulent- Sjælland +45 89 36 55 66 jct@junget.dk
Jan Flaathen Hansen
Jan Flaathen Hansen
Salgskonsulent +45 89 36 55 72 jfh@junget.dk
Even H. Rasmussen
Even H. Rasmussen
Salgskonsulent - Junget Norge +47 905 81 830 even@junget.dk
Knud Lauge Sørensen
Knud Lauge Sørensen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 62 kls@junget.dk
Christian Krogh Hansen
Christian Krogh Hansen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 67 ckh@junget.dk
Finn Jensen
Finn Jensen
Konstruktør +45 89 36 55 08 fij@junget.dk
Trine Johansen
Trine Johansen
Kontorassistent +45 89 36 55 20 tjo@junget.dk
Jakob Ravn
Jakob Ravn
Produktionschef +45 89 36 55 38 jar@junget.dk
Lone Knudsen
Lone Knudsen
Indkøbsansvarlig, Værktøj +45 89 36 55 14 lkn@junget.dk