Bestil afhentning af varer til slibning

Venligst oplys afhentningsadresse og kontaktoplysninger

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Vejledende salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner

Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
1. TILBUD
1.1 Alle tilbud er fritblivende og afgives med forbehold for mellemsalg,
medmindre andet udtrykkeligt er anført.

2. PRISER
2.1 Såfremt materialet er omfattet af en af sælger benyttet
prisliste, sker prisberegningen på basis af den liste, der er
gældende på leveringsdagen.
2.2 Skriftlige tilbud pr. brev, fax eller e-mail afgives med forbehold
for mellemsalg. Såfremt der ikke er angivet særlig acceptfrist,
bortfalder tilbuddet, hvis accept ikke er sælger i hænde senest
ugedagen efter tilbudsdatoen.
2.3 Mundtligt, herunder telefonisk, opgivne priser er at betragte
som fritblivende tilbud.
2.4 Alle priser er eksklusiv merværdiafgift.

3. INDBYTNINGSPRIS
3.1 Er der i tilbud, ordrebekræftelse eller købsaftale forudsat, at
sælger skal tage materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor
indtil det ibyttetagne overgives til sælger. Alle indbytningspriser
er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne:
- overgives til sælger i samme stand som den, hvori det
er besigtiget afsælger, bortset fra almindeligt slid ved
normalt brug indtil afleveringen sker, og
- er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen
til sælger.
Hvis værdien af det ibyttetagne på grund af forhold, som køber
bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris,
reguleres dif ferenc en over den ko nt ante del af købe -
summen.

4. LEVERINGSFORHOLD (FORCE MAJEURE)
4.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt
de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt
byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed,
som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig mobilisering
eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder,
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner
af drivkraf t samt mangler ved eller forsinkelse af
leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de
i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder
som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres
indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved
indgåelsen af aftalen.
4.2 Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen
ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punk t 4.1, ufortøvet,
skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og
ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække
de omkostninger, sælgeren pådrage sig for at sikre og beskytte
materiellet.
4.3 Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser,
kan enhver af parterne hæve aftalen ved
skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens
opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed,
som nævnt i punkt 4.1.

5. LEVERINGSTID
5.1 Parterne kan aftale, at levering skal ske på en bestemt dato
eller bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning,
at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens
udførelse på af t aletidspunk tet, er ko mmet til sælger s
kendskab.
5.2 Vedrørende varen, som ikke er på sælgers lager, har sælger
pligt til ufortøvet at underrette køber herom, og om hvornår
leveringen forventes at kunne ske.
5.3 Hvis sælger ikke leverer inden for leveringstiden, er køber
berettiget til ved meddelelse til sælger at kræve levering og
fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og derved angive,
at køber agter at hæve aftalen, såfremt leveringen ikke sker
inden for denne frist. Såfremt leveringen ikke er sket inden
for den således fastsatte frist, er køber berettiget til ved
skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen.
5.4 Såfremt køber ikke hæver aftalen, har han ikke ret til nogen
godtgørelse i anledning af forsinkelse fra sælgers side.


6. EMBALLAGE
6.1 Emballering sker så forsvarligt, som det efter sælgers bedste
skøn er praktisk muligt, og sker for købers regning, såfremt
emballeringen ikke er inkluderet i prisen. Godtgørelse af
returneret emballage sker kun efter forudgående skriftlig
aftale.


7. FORSENDELSE
7.1 Eventuel forsendelse sker kun i henhold til købers instruktion
og for dennes regning og risiko. Når køber ikke har foreskrevet
en bestemt forsendelsesmåde, vælges denne efter sælgers
bedste skøn.

8. PROSPEKTER OG TEGNINGER
8.1 Prospekter og tegninger samt tekniske data er uforbindende
i deres detaljer, og der tages forbehold for konstruktionsændringer.


9. VÆGTANGIVELSE
9.1 Vægtangivelser kan betragtes som tilnærmelsesvise og
orienterede af hensyn til beregning af omkostninger og
fundamentering.


10. EJENDOMSFORBEHOLD OG TILBAGETAGELSESRET
10.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til salgsgenstanden,
indtil hele købesummen inkl. moms er betalt. Såfremt det er
aftalt, at købesummen, eller en del af denne, skal betales
mere end 3 måneder efter slagsgenstandens levering, skal
sælgers ejendomsforbehold og tilbagetagelsesret samt de i
Kredit aftalelovens § 9 nævnte oplysninger præciseres i
købsaf talen, som skal underskrives af køber senest ved
slagsgenstandens overgivelse, og kopi af aftalen skal samtidig
overgives til køber.


11. BETALING
11.1 Betalingsfristen løber fra leveringstidspunktet. I de tilfælde,
hvor en leverance ifølge aftale skal ledsages af certifikat(er),
løber betalingsfristen for den del af leverancen, der er omfattet
af certifikat(er), fra det tidspunkt, hvor såvel materialer som
certifikat(er) er leveret.
11.2 Ved overskridelse af betalingsfrister er køber pligtig til at
svare morarente af det for faldne beløb i henhold til aftale
eller sædvane.

12. RETURNERING OG REFUNDERING AF VARER
Viser det sig, at dit køb er et fejlkøb eller lever varen ikke op til dine forventninger, så skal du kontakte Junget for nærmere aftale, inden varerne returneres. Ingen varer refunderes uden en forudgående aftale

Kontakt Junget

Det kræver både visioner og erfaring at skabe kundetilpassede maskin-, værktøjs- og slibeløsninger til industrien, men hos Junget har vi begge dele. Ring til Junget på +45 89365500. - Sammen finder vi en løsning.
Find en medarbejder for direkte kontakt
Poul Thøgersen
Poul Thøgersen
CEO +45 20 20 61 37 pth@junget.dk
Jesper Andersen
Jesper Andersen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 18 jea@junget.dk
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Værktøjsspecialist +45 40 19 33 99 pkr@junget.dk
Ulrich Spliid
Ulrich Spliid
Værktøjsspecialist +45 20 20 61 53 uls@junget.dk
Martin Andersen
Martin Andersen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 63 man@junget.dk
Lars Bommersholdt
Lars Bommersholdt
Værktøjsspecialist +45 41 95 35 06 lbo@junget.dk
John Thomsen
John Thomsen
Værktøjsspecialist +45 30 21 49 28 jt@junget.dk
Flemming Jørgensen
Flemming Jørgensen
Værktøjsspecialist +45 28 19 60 34 flj@junget.dk
Flemming Meier
Flemming Meier
Værktøjs- og slibekonsulent +45 25 10 25 84 fme@junget.dk
Christian Krogh Hansen
Christian Krogh Hansen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 67 ckh@junget.dk
Knud Lauge Sørensen
Knud Lauge Sørensen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 62 kls@junget.dk
Lars Mathes
Lars Mathes
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 84 lma@junget.dk
Jan Flaathen Hansen
Jan Flaathen Hansen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 72 jfh@junget.dk
Finn Jensen
Finn Jensen
Konstruktør +45 89 36 55 08 fij@junget.dk
Jonas Hylleberg
Jonas Hylleberg
Teknisk tegner +45 89 36 55 00 jhy@junget.dk
Flemming Agersnap
Flemming Agersnap
Produktionschef +45 89 36 55 95 fla@junget.dk
Even H. Rasmussen
Even H. Rasmussen
Junget - Norge +47 905 81 830 even@junget.dk
Lone Knudsen
Lone Knudsen
Indkøbsansvarlig, Værktøj +45 89 36 55 14 lkn@junget.dk